เกี่ยวกับ ศธภ. 6

Category: เมนูหลัก
Created on Friday, 26 September 2014 14:30
Published on Friday, 26 September 2014 14:30
Written by Super User
Hits: 2610

วิสัยทัศน์

     เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และ ๒ / (เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕)

ค่านิยมองค์กร (Value)

SMART

       S=Serviced Mind  มีจิตใจมุ่งบริการ  บุคลากรมีอํธยาศัยไมตรีที่ดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส  ยินดีและเต็มใจที่จะให้บริการ  มีจิตอาสา  ช่วยเหลือแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มาขอรับบริการ  ทั้งภายนอกและภายในองค์กร  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความพึงพอใจ  รวมทั้งการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในองค์กร  เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

       M=Moral and Integrity  การมีศีลธรรมและความซื่อสัตย์  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมเสมอสำหรับการตรวจสอบ ยึดมั่นในหลักของความเป็นจริงและถูกต้อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ และก้าวไปข้งหน้าอย่างภาคภูมิใจ 

       A=Achievement Mission  มุ่งสู่ความสำเร็จตามภารกิจ  บุคลากรตระหนักถึงภารกิจ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กร พร้อมที่จะเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร้นตลอดเวลา เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและมุ่งสู่ความสำเร็จตามภารกิจขององค์กร

       R=Relationship  การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  บุคลากรมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ้มแย้มทักทายกัน ไหว้กัน เมื่อพบหน้ากันทุกครั้ง มีความสัมพันธ์ที่ดี มีวจีไพเราะ สามัคคี มีน้ำใจ สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อาวุโส มีการนำข่าวสารใหม่ ๆ ดี ๆ มาเผยแพร่เล่าสู่กันฟัง มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในองค์กร บุคลากรเปิดกว้างทางความคิด ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันด้วยบรรยากาศของความเป็นพี่เป็นน้อง ส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จของงาน

       T=Team Work  การทำงานเป็นทีม  บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ประสานการทำงานเพื่อองค์กร โดยประสานความแตกต่างของบุคคลและกระบวนการปฏิบัติให้เกิดการทำงานที่สอดรับกัน มีการร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมพัฒนางาน ร่วมสร้างสรรค์ มีการระดมความคิด ในการแก้ปัญหา เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม มีความเชื่อมั่นเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน จนก่อให้เกิดความสำเร็จของงาน

พันธกิจ

     ๑. ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง

     ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา และดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา

     ๓. วิจัย พัฒนา และติดตามสภาวการณ์และภาวะวิกฤตทางการศึกษา

     ๔. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

     ๑. จัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการการศึกษาประจำปีกลุ่มจังหวัด รวมทั้งขับเคลื่อนเชื่อมโยงและบูรณาการการจัดการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

     ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตามประเมินผล และประสานเครือข่าย

     ๓. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ

     ๔. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตามนโยบายและยุทธศาสตร์

     ๕. ส่งเสริมสนับสนุนแผนงานโครงการและกิจกรรมตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย

     ๖. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กร

     ๗. ผลักดันการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา

เป้าประสงค์ 

     ๑. กระทรวงศึกษาธิการมียุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในพื้นที่ที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนและประชาชนให้สามารถแข่งขันเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและระดับสากล

     ๒. กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการสื่อสารส่งเสริมกลไกในการดำเนินการให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดให้เกิดการบูรณาการ แผนงาน โครงการงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรในจังหวัดซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณแผ่นดิน และเกิดการระดมทรัพยากรร่วมกัน ผู้บริหารระดับสูงสามารถนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติที่มีทิศทางและเป็นแนวเดียวกัน รวมทั้งการติดตามประเมินผลความสำเร็จตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนเป็นสำคัญ

     ๓. กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ มีรายงานผลการติดตาม ประเมินผล และทบทวนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการประสานเครือข่ายการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารระดับสูงเป็นระยะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนนโยบายยุทธศาสตร์

     ๔. กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยประสานและสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและงานวิชาการด้านการศึกษาแก่หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่จัดการศึกษาตลอดจนริเริ่มคิดค้นหรือพัฒนาเครื่องมือทางการบริหารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา

     ๕. กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานที่พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและบุคลากรในระดับพื้นที่ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนมีรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามสภาวการณ์ทางการศึกษาในบริบทของพื้นที่

     ๖. กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา และส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา และทำหน้าที่แสวงหาและประสานเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกาากับหน่วยงานและสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน องค์กรภาคเอกชน ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     ๗. กระทรวงศึกษาธิการมีผู้แทนในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนและถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพประสิทธิภาพสามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

     ๘. ศธภ.๖ เป็นหน่วยงานที่มุ้งเน้นยุทธศาสตร์ที่มีขีดสมรรถนะสูง มีระบบการบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาระบบบริหารราชการ ผู้บริหารระดับสูงสามารถประเมินความสำเร็จตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

     ๑. ระดับความสำเร็จของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

     ๒. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในกลุ่มจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเร่งด่วนที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มจังหวัด

     ๓. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการบูรณาการการจัดการศึกษาในกลุ่มจังหวัด

     ๔. ระดับความสำเร็จของการติดตามงานตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖)

     ๕. ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

     ๖. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

     ๗. ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามภารกิจ

     ๘. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

     ๙. จำนวนงานวิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษาที่เผยแพร่สู่สาธารณชน

     ๑๐. ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ

     ๑๑. ร้อยละของการบริหารจัดการองค์กรที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

     ๑๒. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

     ๑๓. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     ๑๔. ระดับความสำเร็จของการสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา

กลยุทธ์

     ๑. จัดทำ ประสานแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการการศึกษาประจำปีกลุ่มจังหวัด ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัด รวมทั้งนำนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ      ๒. สนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลโดยการบริหารจัดการเชิงรุก สร้างเครือข่าย และทีมงานที่มีคุณภาพ       ๓. พัฒนารูปแบบการจัดเก็บ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ      ๔. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์ความรู้จากการวิจัยไปสู่แนวปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ      ๕. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดหลักโอกาส คุณภาพ และประสิทธิภาพ      ๖. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน