ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.3

การร้องเรียน

 

สื่อสารกับ ศธภ.3

 สามารถส่งคำถามได้ทาง facebook ศธภ.3

---------

---------

 ---------

  ---------

 

 ---------

---------

 ---------

เวียนทราบประชาสัมพันธ์ทั่วไป

เผยแพร่สื่อความรู้ เรื่อง เชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ ด้านเชื้อดื้อยา และความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา

ประชาสัมพันธ์ Line Office Teen Club

การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564

เผยแพร่วีดีโอเพลงล้างมือก่อน ป้องกัน COVID - 19

การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน"

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ "สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน"

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจราชการที่ 17

ประกาศเจตนารมณ์ "การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558"

จัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ

การขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

เกี่ยวกับ ศธภ. 6

วิสัยทัศน์

     เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ และ ๒ / (เขตตรวจราชการที่ ๔ และ ๕)

ค่านิยมองค์กร (Value)

SMART

       S=Serviced Mind  มีจิตใจมุ่งบริการ  บุคลากรมีอํธยาศัยไมตรีที่ดี  ยิ้มแย้มแจ่มใส  ยินดีและเต็มใจที่จะให้บริการ  มีจิตอาสา  ช่วยเหลือแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มาขอรับบริการ  ทั้งภายนอกและภายในองค์กร  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความพึงพอใจ  รวมทั้งการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในองค์กร  เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

       M=Moral and Integrity  การมีศีลธรรมและความซื่อสัตย์  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมเสมอสำหรับการตรวจสอบ ยึดมั่นในหลักของความเป็นจริงและถูกต้อง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ และก้าวไปข้งหน้าอย่างภาคภูมิใจ 

       A=Achievement Mission  มุ่งสู่ความสำเร็จตามภารกิจ  บุคลากรตระหนักถึงภารกิจ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กร พร้อมที่จะเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความกระตือรือร้นตลอดเวลา เพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและมุ่งสู่ความสำเร็จตามภารกิจขององค์กร

       R=Relationship  การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  บุคลากรมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ้มแย้มทักทายกัน ไหว้กัน เมื่อพบหน้ากันทุกครั้ง มีความสัมพันธ์ที่ดี มีวจีไพเราะ สามัคคี มีน้ำใจ สุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อาวุโส มีการนำข่าวสารใหม่ ๆ ดี ๆ มาเผยแพร่เล่าสู่กันฟัง มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในองค์กร บุคลากรเปิดกว้างทางความคิด ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันด้วยบรรยากาศของความเป็นพี่เป็นน้อง ส่งผลให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จของงาน

       T=Team Work  การทำงานเป็นทีม  บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ประสานการทำงานเพื่อองค์กร โดยประสานความแตกต่างของบุคคลและกระบวนการปฏิบัติให้เกิดการทำงานที่สอดรับกัน มีการร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมพัฒนางาน ร่วมสร้างสรรค์ มีการระดมความคิด ในการแก้ปัญหา เปิดใจยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม มีความเชื่อมั่นเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน จนก่อให้เกิดความสำเร็จของงาน

พันธกิจ

     ๑. ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง

     ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา และดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา

     ๓. วิจัย พัฒนา และติดตามสภาวการณ์และภาวะวิกฤตทางการศึกษา

     ๔. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

ยุทธศาสตร์ (Strategy)

     ๑. จัดทำและประสานแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการการศึกษาประจำปีกลุ่มจังหวัด รวมทั้งขับเคลื่อนเชื่อมโยงและบูรณาการการจัดการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ

     ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตามประเมินผล และประสานเครือข่าย

     ๓. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ

     ๔. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตามนโยบายและยุทธศาสตร์

     ๕. ส่งเสริมสนับสนุนแผนงานโครงการและกิจกรรมตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย

     ๖. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กร

     ๗. ผลักดันการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา

เป้าประสงค์ 

     ๑. กระทรวงศึกษาธิการมียุทธศาสตร์การจัดการศึกษาในพื้นที่ที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนและประชาชนให้สามารถแข่งขันเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและระดับสากล

     ๒. กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการสื่อสารส่งเสริมกลไกในการดำเนินการให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดให้เกิดการบูรณาการ แผนงาน โครงการงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากรในจังหวัดซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณแผ่นดิน และเกิดการระดมทรัพยากรร่วมกัน ผู้บริหารระดับสูงสามารถนำนโยบายลงสู่การปฏิบัติที่มีทิศทางและเป็นแนวเดียวกัน รวมทั้งการติดตามประเมินผลความสำเร็จตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนเป็นสำคัญ

     ๓. กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ มีรายงานผลการติดตาม ประเมินผล และทบทวนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการประสานเครือข่ายการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารระดับสูงเป็นระยะเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทบทวนนโยบายยุทธศาสตร์

     ๔. กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยประสานและสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและงานวิชาการด้านการศึกษาแก่หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่จัดการศึกษาตลอดจนริเริ่มคิดค้นหรือพัฒนาเครื่องมือทางการบริหารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษา

     ๕. กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานที่พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและบุคลากรในระดับพื้นที่ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย ตลอดจนมีรายงานการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามสภาวการณ์ทางการศึกษาในบริบทของพื้นที่

     ๖. กระทรวงศึกษาธิการมีหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมทางการศึกษา และส่งเสริมการประสานกิจกรรมทางการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาเพื่อการศึกษา และทำหน้าที่แสวงหาและประสานเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกาากับหน่วยงานและสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน องค์กรภาคเอกชน ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     ๗. กระทรวงศึกษาธิการมีผู้แทนในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนและถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพประสิทธิภาพสามารถวัดผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม

     ๘. ศธภ.๖ เป็นหน่วยงานที่มุ้งเน้นยุทธศาสตร์ที่มีขีดสมรรถนะสูง มีระบบการบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาระบบบริหารราชการ ผู้บริหารระดับสูงสามารถประเมินความสำเร็จตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)

     ๑. ระดับความสำเร็จของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

     ๒. ระดับความสำเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในกลุ่มจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและเร่งด่วนที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มจังหวัด

     ๓. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการบูรณาการการจัดการศึกษาในกลุ่มจังหวัด

     ๔. ระดับความสำเร็จของการติดตามงานตามแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖)

     ๕. ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

     ๖. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

     ๗. ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามภารกิจ

     ๘. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ

     ๙. จำนวนงานวิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษาที่เผยแพร่สู่สาธารณชน

     ๑๐. ระดับความสำเร็จของการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ

     ๑๑. ร้อยละของการบริหารจัดการองค์กรที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

     ๑๒. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

     ๑๓. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

     ๑๔. ระดับความสำเร็จของการสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา

กลยุทธ์

     ๑. จัดทำ ประสานแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการการศึกษาประจำปีกลุ่มจังหวัด ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบูรณาการการศึกษากลุ่มจังหวัด รวมทั้งนำนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติในระดับกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ      ๒. สนับสนุนการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลโดยการบริหารจัดการเชิงรุก สร้างเครือข่าย และทีมงานที่มีคุณภาพ       ๓. พัฒนารูปแบบการจัดเก็บ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ      ๔. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์ความรู้จากการวิจัยไปสู่แนวปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ      ๕. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยยึดหลักโอกาส คุณภาพ และประสิทธิภาพ      ๖. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

             

           

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.3

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
การประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ ศธภ.3
ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการและจัดเก็บข้อมูลการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมราชาบุระ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 21 - 22 กันยายน 2563
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

วันที่ 17 - 18 กันยายน 2563
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค
กิจกรรม สื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับกลุ่มจังหวัดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ “สู่มืออาชีพ”
ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ-หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 8 - 10 กันยายน 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
ณ โรงแรมราชาบุระ จังหวัดราชบุรี

พยากรณ์อากาศ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)
22 กรกฎาคม 2562

------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิถุนายน 2562

-----------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงจอดรถ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิถุนายน 2562

-----------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤษภาคม 2562

-----------------------------------------

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24 พฤษภาคม 2562

-----------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อเติมโรงจอดรถ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤษภาคม 2562

-----------------------------------------

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงจอดรถ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
1
7 พฤษภาคม 2562

-----------------------------------------

ร่างขอบเขตงาน TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จำนวน 16 รายการ
13 พฤษภาคม 2562

------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-----------------------------------------

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-----------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)
29 เมษายน 2562

------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562

------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 (ปูกระเบื้อง) และปรับปรุงอาคารดาดฟ้า ชั้น 7 (ทำระบบกันซึม) สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1
8 มีนาคม 2562
---------------------------------------------

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 (ปูพื้นกระเบื้อง) และปรับปรุงอาคารดาดฟ้า ชั้น 7 (ทำระบบกันซึม) 5 กุมภาพันธ์ 2562
- ประกาศประกวดราคา 
- เอกสารประกวดราคา 
-----------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2562

--------------------------------------