จัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษา

Category: ยุทธศาสตร์และแผน
Created on Tuesday, 07 July 2015 17:55
Published on Tuesday, 07 July 2015 17:55
Written by Super User
Hits: 951

 

กรอบโครงร่างการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่

รายชื่อคณะกรรมการ คณะทำงาน

ข้อมูลสภาพทั่วไปในพื้นที่

ข้อมูลสภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสภาพการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่

สถานการณ์และแนวโน้มด้านความต้องการกำลังคนของจังหวัด

สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการศึกษาของภาคการศึกษา (SWOT Analysis)

ความคิดเห็นของทุกภาคส่วน

แผนพัฒนาการศึกษาในพื้นที่

ตารางการวิเคราะห์กระบวนการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6