กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

Category: กลุ่มติดตามและประเมินผล
Created on Thursday, 11 September 2014 11:04
Published on Thursday, 11 September 2014 11:04
Written by Super User
Hits: 3621

 

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

นางวีรดา ชุลีกราน 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ/ศษ.ม.
โทร. 0 3231 0939 ต่อ 108
มือถือ 08 1736 7391

นายสุกิจ บัวแพง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ./ค.ม.
โทร. 0 3233 7646 ต่อ 110
มือถือ 08 9209 4072

 

นางดรุณี นิลมานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.
โทร. 0 3233 7646 ต่อ 110
มือถือ 08 0424 2098

นายองอาจ อินทนิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ./ศศ.ม.
โทร. 0 3233 7646 ต่อ 109
มือถือ 08 9991 2839

นายคทาเทพ สวนชำนิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : บธ.บ.
โทร. 0 3233 7646 ต่อ 109
มือถือ 08 2297 6142

 

อำนาจ หน้าที่ รับผิดชอบกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล มีดังนี้ คือ

1.  กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

 

2.  กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

 

3.  วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

 

4.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

 

5.  จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติ และภาวะวิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

 

 6.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย