ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.3

สื่อสารกับ ศธภ.3

 สามารถส่งคำถามได้ทาง facebook ศธภ.3

----------

---------

---------

 ---------

  ---------

 

 ---------

วารสารราชาวดี

 ---------

เวียนทราบประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศเจตนารมณ์ "การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558"

จัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ

การขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

ขอเชิญสั่งซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" สัญลักษณ์ของคนพิการ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

การรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำรายชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์ฯ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 ถวายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

 

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล

นางกัญญ์พิชญา  โพธิตา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

โทร. 0 3231 0939 ต่อ 108
มือถือ 08 3311 4499

นายสุกิจ บัวแพง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ./ค.ม.
โทร. 0 3233 7646 ต่อ 110
มือถือ 08 9209 4072

 

นางดรุณี นิลมานนท์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.
โทร. 0 3233 7646 ต่อ 110
มือถือ 08 0424 2098

นายองอาจ อินทนิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ./ศศ.ม.
โทร. 0 3233 7646 ต่อ 109
มือถือ 08 9991 2839

นายคทาเทพ สวนชำนิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

โทร. 0 3233 7646 ต่อ 109
มือถือ 08 2297 6142

 

อำนาจ หน้าที่ รับผิดชอบกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล มีดังนี้ คือ

1.  กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

 

2.  กำกับดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

 

3.  วางแผนและจัดระบบการประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

 

4.  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ

 

5.  จัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุภัยพิบัติ และภาวะวิกฤตทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

 

 6.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.3

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
ประชุมเพื่อพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทานฯ ม.ท.ศ. ระดับภาค ปีการศึกษา 2563
ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ศธภ.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียนโครงการที่มีประสิทธิภาพ
ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ประชุมคณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ของ ศธภ.3
ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
ประชุมประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พีระ รัตนวิจิตร
ณ ห้องประชุมหลวงนิคมคณารักษ์ ชั้น 2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)
22 กรกฎาคม 2562

------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิถุนายน 2562

-----------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงจอดรถ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิถุนายน 2562

-----------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤษภาคม 2562

-----------------------------------------

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24 พฤษภาคม 2562

-----------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อเติมโรงจอดรถ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤษภาคม 2562

-----------------------------------------

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงจอดรถ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
1
7 พฤษภาคม 2562

-----------------------------------------

ร่างขอบเขตงาน TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จำนวน 16 รายการ
13 พฤษภาคม 2562

------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-----------------------------------------

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-----------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)
29 เมษายน 2562

------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562

------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 (ปูกระเบื้อง) และปรับปรุงอาคารดาดฟ้า ชั้น 7 (ทำระบบกันซึม) สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1
8 มีนาคม 2562
---------------------------------------------

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 (ปูพื้นกระเบื้อง) และปรับปรุงอาคารดาดฟ้า ชั้น 7 (ทำระบบกันซึม) 5 กุมภาพันธ์ 2562
- ประกาศประกวดราคา 
- เอกสารประกวดราคา 
-----------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2562

--------------------------------------