ข่าวประชาสัมพันธ์ ศธภ.3

สื่อสารกับ ศธภ.3

 สามารถส่งคำถามได้ทาง facebook ศธภ.3

----------

---------

---------

 ---------

  ---------

 

 ---------

 ---------

เวียนทราบประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ "สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน"

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจราชการที่ 17

ประกาศเจตนารมณ์ "การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558"

จัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ

การขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

ขอเชิญสั่งซื้อ "ดอกแก้วกัลยา" สัญลักษณ์ของคนพิการ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร

การรับลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำรายชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์ฯ ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561 ถวายวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสุูงในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่คุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน

 

พันธกิจ
1.  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสู่การปฏิบัติ
2.  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
3.  ส่งเสริม สนับสนุนการติดตามและประเมินปลการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาะิการสู่การปฏิบัติ
4.  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
1.  ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนา (R&C) เพื่อพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ และสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3.  สร้างกลไกสนับสนุนการตรวจราชการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานศึกษาธิการภาคสู่ความเป็นเลิศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศและความต้องการของพื้นที่สามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
3.  สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 มีกลไกในการตรวจราชการและการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
4.  สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เป็นองค์กรด้านการศึกษาที่มีศักยภาพและขีดสมรรถนะสูง สามารถขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดสู่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
1.  กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคแบบูรณาการเพื่อการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
2.  เร่งรัดให้มีการนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 สู่กระบวนการเรียนการสอน
3.  ส่งเสริม สนับสนุนและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
4.  ส่งเสริมกระบวนการวิจัย แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
5.  พัฒนาขีดสมรรถนะ และศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย
6.  จัดกิจกรรมทางการศึกษาและวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย
7.  จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8.  สร้างและพัฒนาบุคลากรเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ การติดตาม การประเมินผล และการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
9.  พัฒนากลไกการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
10.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
11.  พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืิ่อสารเพื่อการบริหารจัดการศึกษา (เน้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล การนำเสนอข้อมูลทางเว็บไซต์)
12.  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.3

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
การประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ ศธภ.3
ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการและจัดเก็บข้อมูลการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมราชาบุระ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 21 - 22 กันยายน 2563
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

วันที่ 17 - 18 กันยายน 2563
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค
กิจกรรม สื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับกลุ่มจังหวัดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ “สู่มืออาชีพ”
ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ-หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 8 - 10 กันยายน 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
ณ โรงแรมราชาบุระ จังหวัดราชบุรี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)
22 กรกฎาคม 2562

------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิถุนายน 2562

-----------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงจอดรถ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิถุนายน 2562

-----------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤษภาคม 2562

-----------------------------------------

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24 พฤษภาคม 2562

-----------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อเติมโรงจอดรถ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤษภาคม 2562

-----------------------------------------

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงจอดรถ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
1
7 พฤษภาคม 2562

-----------------------------------------

ร่างขอบเขตงาน TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จำนวน 16 รายการ
13 พฤษภาคม 2562

------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-----------------------------------------

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-----------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)
29 เมษายน 2562

------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562

------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 (ปูกระเบื้อง) และปรับปรุงอาคารดาดฟ้า ชั้น 7 (ทำระบบกันซึม) สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1
8 มีนาคม 2562
---------------------------------------------

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 (ปูพื้นกระเบื้อง) และปรับปรุงอาคารดาดฟ้า ชั้น 7 (ทำระบบกันซึม) 5 กุมภาพันธ์ 2562
- ประกาศประกวดราคา 
- เอกสารประกวดราคา 
-----------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2562

--------------------------------------