การร้องเรียน

----------

----------

 

----------

สื่อสารกับ ศธภ.3

 สามารถส่งคำถามได้ทาง facebook ศธภ.3

---------

---------

  

---------

 ---------

  ---------

 

 ---------

---------

 ---------

---------

เวียนทราบประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ประกาศราชบุรี เรื่อง การประกวดภาพสัญลักษณ์ และมาสคอตการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (พ.ศ. 2567)
และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (พ.ศ. 2567) ณ จังหวัดราชบุรี

เผยแพร่สื่อความรู้ เรื่อง เชื้อดื้อยาฯ เพื่อการส่งเสริมความรู้ ด้านเชื้อดื้อยา และความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา

ประชาสัมพันธ์ Line Office Teen Club

การสรรหา พิจารณา คัดเลือก ประกาศยกย่องเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2564

เผยแพร่วีดีโอเพลงล้างมือก่อน ป้องกัน COVID - 19

การรับสมัครบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น "ค่าของแผ่นดิน"

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ "สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน"

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ของเด็กปฐมวัย ในเขตตรวจราชการที่ 17

ประกาศเจตนารมณ์ "การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558"

จัดตั้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ประวัติหน่วยงาน และทำเนียบผู้บริหาร

 ประวัติความเป็นมา สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

              สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 มีจุดเริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.2452 โดยกระทรวงธรรมการได้แต่งตั้งข้าหลวงธรรมการมณฑลไปประจำครบทุกมณฑลและเรียกชื่อใหม่ว่า ธรรมการมณฑล เพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบวางแผน การเล่าเรียนและทำรายงานประจำปียื่นต่อกรมศึกษาธิการ เช่นเดียวกับที่กรมศึกษาธิการให้ตั้งสารวัตรใหญ่การศึกษา 1 สำหรับแต่ละมณฑลใหญ่ ตามโครงการศึกษาของชาติใน พ.ศ.2441

               พ.ศ.2458  หลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แบ่งอาณาเขตตรวจการศึกษาหัวเมืองออกจากมณฑลกรุงเทพ โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค ได้ตั้งตำแหน่ง ข้าหลวงตรวจการประจำภาค ภาคละ 1 คน โดยให้ข้าหลวงตรวจการประจำภาค มีหน้าที่ตรวจราชการแผนกธรรมการ เพื่อดูแลการงานให้เป็นไปตามระเบียบ สิ่งใดควรเสนอต่อสมุหเทศาภิบาลก็ให้เสนอโดยตรง

               พ.ศ.2476  ได้มีการแต่งตั้งตำแหน่ง ข้าหลวงตรวจการธรรมการขึ้น 9 ตำแหน่งให้ประจำอยู่จังหวัดอันเป็นที่ตั้งมณฑลเดิมเพื่อจะได้ตรวจตรางานอย่างใกล้ชิด และใน พ.ศ. 2479 ได้ประกาศแผนการศึกษาแห่งชาติใหม่ สำหรับโรงเรียนรัฐบาลในส่วนภูมิภาคจะคงมีเฉพาะธรรมการจังหวัดเป็นเจ้าหน้าที่คอยตรวจตรา แนะนำทั้งฝ่ายวิชาการและธุรการ สำหรับข้าหลวงตรวจการธรรมการ เป็นเจ้าหน้าที่
คอยตรวจตราดูแลกำกับอีกชั้นหนึ่ง

               พ.ศ.2484  กระทรวงธรรมการได้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และศิลปากร ได้มีการตั้งข้าหลวงตรวจการศึกษาภาค โดยได้กำหนดหน้าที่ของข้าหลวงตรวจการศึกษาภาค ให้เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ตรวจตราสอดส่องกิจการแผนกศึกษาธิการและความประพฤติของข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ
ในกิจการแผนกศึกษาธิการ ประสานงานซึ่งต้องปฏิบัติร่วมกันระหว่างจังหวัดในภาคของตน ให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อย รวมทั้งเร่งรัดแก้ไข อุปสรรคการงาน และประสานสามัคคีระหว่างข้าราชการในจังหวัดหรือระหว่างจังหวัดในภาคของตน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับข้าหลวงตรวจการภาคของ กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แห่งกิจการส่วนรวม

               พ.ศ.2495  รัฐบาลได้ปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่ โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2495 สำหรับการแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการประจำภาค เดิมกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งข้าหลวงตรวจการศึกษาภาค ไปเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำภาค แต่ตำแหน่งไม่สอดคล้องกันกับผู้ว่าราชการภาค จึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบบริหารราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2495 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2495 แบ่งภาคการศึกษาตามภาคการปกครอง และได้กำหนดตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ขึ้นแทน

               พ.ศ.2500  ได้เปลี่ยนชื่อศึกษาธิการภาค เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เหมาะสมกับ บทบาทหน้าที่ใหม่ และมีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2500 พ.ศ.2504 ได้มีกฎ ก.พ. ฉบับที่ 300 (พ.ศ.2504) ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ.2497 ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2504 เปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็น ผู้ตรวจการศึกษา

               พ.ศ.2516  ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการเปลี่ยนชื่อภาคศึกษาเป็น เขตการศึกษา มีจำนวน 12 เขต ซึ่งมีลำดับชื่อเขตการศึกษาและจังหวัดภายในเช่นเดียวกับภาคศึกษา และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้ตรวจการศึกษาเป็น “ศึกษาธิการเขต”

               พ.ศ.2520  ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่กระทรวงศึกษาธิการออกเป็นเขตการศึกษา 1 – 12 และเพิ่มเขตการศึกษากรุงเทพมหานครอีก 1 เขต ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ออกเป็นเขต พ.ศ.2520 เนื่องด้วยในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครมีประเภทและปริมาณโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก จึงสมควรแบ่งเขตรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
สำหรับกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ้นเป็นอีกเขตหนึ่งต่างหากจากเขตการศึกษา 1 ที่สังกัดเดิม

               พ.ศ.2526  กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยอำนาจหน้าที่และแนวปฏิบัติราชการของศึกษาธิการเขต พ.ศ.2526 โดยกำหนดให้ศึกษาธิการเขตเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงที่ปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการเขต และเป็นผู้ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างที่กรมหรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ส่งไปประจำปฏิบัติในสำนักงานศึกษาธิการเขต รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ภายในเขตการศึกษา ดังต่อไปนี้

               1. ปฏิบัติงานทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามนโยบายและคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวคือ 1) ดำเนินการและรับผิดชอบในงานการสำรวจวิจัยและพัฒนาการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรม 2) ส่งเสริมการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน เพื่อให้ได้ผลตามหลักสูตรและร่วมมือประสานงานกับจังหวัดและท้องถิ่นในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น ศึกษา ติดตาม และประเมินผลมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บังเกิดผลดี

               2. ตรวจนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานในสังกัด และหน่วยงานในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย คำสั่ง ข้อบังคับ ระเบียบแบบแผน รวมทั้งหลักการและวิธีการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและสถานศึกษา

               3. อบรมครูและเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย

               4. ประสานงานกับกรม จังหวัด ส่วนราชการ และสถานศึกษา ในการวางแผนและทำโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา ศาสนา การวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย

               5. ปฏิบัติงานตามโครงการและงานต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการและกรม หรือส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรม ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตามที่ได้รับมอบหมาย

               6. รายงานความเคลื่อนไหวหรือเหตุการณ์ทางการศึกษา การศาสนา การวัฒนธรรม ตลอดถึง โบราณสถาน โบราณวัตถุ ต่อกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทราบทันท่วงที เมื่อมีความจำเป็นจะต้องป้องกันหรือปรับปรุงแก้ไข

               7. ประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด และในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นในการแก้ไขปรับปรุงต่อกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง


               พ.ศ.2535  สำนักงานศึกษาธิการเขต ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 1 – 12 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงอำนาจหน้าที่ใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพงานในขณะนั้น โดยกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

               1) ปฏิบัติงานวิชาการด้านการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม รวมทั้ง สนับสนุนการปฏิบัติงานทางวิชาการแก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ และหน่วยงานอื่น ๆ ในสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมของ เขตการศึกษา

               2) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักสูตร และวิธีการจัดการศึกษา ตลอดจนติดตามผลการใช้หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งการส่งเสริมและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

               3) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานทางวิชาการของหน่วยงานใน สังกัดกระทรวง ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและแผนงานของกระทรวง

               4) ประสานและดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

               5) ปฏิบัติงานร่วมมือกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

               พ.ศ.2546  กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 รวมทั้งได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ทำให้กรมต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการจาก 14 กรม ได้ถูกปรับเหลือเพียงหน่วยงานหลัก 5 หน่วยงาน คือ สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการแบ่งส่วนราชการภายในตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานการตรวจราชการ ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ดังนั้น จึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขึ้น โดยจัดตั้งให้สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา (เดิม) เป็น สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การจัดตั้งสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2546

               พ.ศ.2546  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นโดยจัดตั้งให้สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา (เดิม) เป็นสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1 – 12 และกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานภายใน มีฐานะเทียบเท่าสำนักในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

               1) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ

               2) ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนการตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายและแผนการติดตาม และประเมินผลของกระทรวง

               3) วิจัยและพัฒนาระบบและประสาน เครือข่ายการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ

               4) ปฏิบัติการร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

               พ.ศ.2547  ได้มีการปรับเปลี่ยนเขตตรวจราชการใหม่ ให้สอดคล้องกับเขตตรวจราชการของสำนักนายกรัฐมนตรีและเขตตรวจราชการกระทรวงอื่น ๆ กระทรวงศึกษาธิการจึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ
ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2546 และประกาศจัดตั้งสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2547 โดยให้สำนักผู้ตรวจราชการ ประจำเขตตรวจราชการ มีหน้าที่เช่นเดิม

               พ.ศ.2551  กระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ ฉบับลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2547 และประกาศจัดตั้งสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 1 - 13 กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2551 โดยให้สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 1 – 13 กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่เช่นเดิม ต่อมาในปีเดียวกันนั้น กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ประกาศจัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 – 12 และกรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาที่ 1 – 12 และกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2551 โดยยกเลิกประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 1 – 13 กรุงเทพมหานคร  ฉบับ ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2551 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการให้เกิดการขับเคลื่อน เชื่อมโยงนโยบาย และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติระดับกลุ่มจังหวัด โดยการนำยุทธศาสตร์และการบูรณาการการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเหมาะสม ตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ ประเพณี และวัฒนธรรม โดยได้กำหนดให้สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 – 12 และกรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงาน ภายในมีฐานะเทียบเท่าสำนักในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

               1) ขับเคลื่อน เชื่อมโยง นโยบาย และยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติระดับกลุ่มจังหวัด

               2) จัดทำ ประสาน และบูรณาการแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้เกิดการเสริมพลังและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

               3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตามประเมินผล เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

               4) เป็นเครือข่ายตามพันธกิจของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการตามที่ได้รับมอบหมาย

               5) เป็นผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในระดับกลุ่มจังหวัด ในการปฏิบัติภารกิจการพัฒนา ตามที่ได้รับมอบหมาย

               6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

          พ.ศ.2555  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 1 – 12 และกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และประกาศจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 (ศธภ. 1 - 13) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 - 13 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 เป็นหน่วยงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าสำนัก สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการเป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนับสนุน อำนวยการ และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่มจังหวัด จังหวัด และเขตตรวจราชการ

           พ.ศ.2559  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยประกาศให้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผู้พัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (ราชบุรี) ที่ตั้งขึ้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 13 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 ไปเป็นของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 และเป็นที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4

           พ.ศ.2562 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้น เมื่อวันที่  7 มีนาคม 2562 โดยประกาศให้สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ตั้งอยู่เลขที่ 7 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี รับผิดชอบดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี และให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับข้าราชการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผู้พัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังของสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ไปเป็นของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 

          ปัจจุบัน สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 อยู่ที่ชั้น 3 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ณ ที่ราชพัสดุ สถานที่ติดต่อคือ เลขที่ 7 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ผู้บริหารได้แก่ ดร.รังสรรค์ อ้วนวิจิตร รองศึกษาธิการภาค 3 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 3

ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

ลำดับ

ที่

รายนามผู้บริหาร ระยะเวลา ตำแหน่ง
1 ขุนวิเศษดรุณกิจ (เรือง ปรีชานนท์) 30 ส.ค. 2502 - 30 ธ.ค. 2505 ผู้ตรวจการศึกษา
2 นายยรรยง จริญยานนท์ 1 ม.ค. 2506 - 30 ส.ค. 2508 ผู้ตรวจการศึกษา
3 นายนพ จุลกาญจน์ 1 ก.พ. 2508 - 28 ก.พ. 2511 ผู้ตรวจการศึกษา
4 นายประยูร วีรวงศ์ 1 มี.ค. 2511 - 30 เม.ย. 2516 ผู้ตรวจการศึกษา
5 นายพวง พันธุลาภ 1 ม.ค. 2516 - 30 มี.ค. 2517 ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 5
6 นายทรงชัย เจตะบุตร 1 ก.ค. 2517 - 15 ต.ค. 2526 ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 5
7 นายสมาน จันทรมิตรี 15 ต.ค. 2526 - 30 ก.ย. 2528 ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 5
8 นายวัฒนะ ปราถน์วิทยา 2 ต.ค. 2528 - 4 ก.พ. 2529 ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 5
9 ว่าที่ ร.ต.สวัสดิ์ ดวงจันทร์ 1 พ.ค. 2529 - 1 ต.ค. 2533 ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 5
10 นายล้วน รอดทอง 1 พ.ย. 2533 - 30 ก.ย. 2537 ศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 5
11 นายชาญคณา ปฤชาบุตร 1 ต.ค. 2537 - 18 ธ.ค. 2538 ผู้อำนวยการสำนักฯ
12 นายธำรง อมโร 18 ธ.ค. 2538 - 3 มี.ค. 2543 ผู้อำนวยการสำนักฯ
13 นายบุญเรือง ดันยา 3 มี.ค. 2543 -24 ก.ค. 2544 ผู้อำนวยการสำนักฯ
14 นายวันเดิม มณีโภคา 10 ส.ค. 2544 - 28 ต.ค. 2545 ผู้อำนวยการสำนักฯ
15 นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร 5 พ.ย. 2545 - 30 ก.ย. 2548 ผู้อำนวยการสำนักผู้ตรวจราชการ
ประจำเขตตรวจราชการที่ 6
16 นายสำราญ ชวนวัน 18 ม.ค. 2549 -30 ก.ย. 2554 ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์
และบูรณาการการศึกษาที่ 6
17 นายสมศักดิ์ เรืองสุวรรณ 13 มิ.ย. 2555 - 21 มี.ค. 2559

ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6

18 นายกฤตชัย อรุณรัตน์ 22 มี.ค. 2559 - 19 มี.ค. 2560

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4

19 นายพิธาน พื้นทอง 20 มี.ค. - 21 พ.ค. 2560

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4

20 นายพิธาน พื้นทอง 22 พ.ค. - 30 ก.ย. 2560

ศึกษาธิการภาค 4

21 นางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ 2 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 4

22 นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร 2 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

รองศึกษาธิการภาค 4 รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค 4

 

 

 

 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

             

           

 

ปฏิทินกิจกรรม ศธภ.3

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
การประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ ศธภ.3
ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

วันที่ 24 - 25 กันยายน 2563
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการและจัดเก็บข้อมูลการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมราชาบุระ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 21 - 22 กันยายน 2563
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการ TFE (Teams For Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

วันที่ 17 - 18 กันยายน 2563
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค
กิจกรรม สื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับกลุ่มจังหวัดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ “สู่มืออาชีพ”
ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ-หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 8 - 10 กันยายน 2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2563 - 2565) สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
ณ โรงแรมราชาบุระ จังหวัดราชบุรี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

      ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 

--------------------------------------

     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

--------------------------------------

      ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

--------------------------------------

      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

--------------------------------------

      รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

--------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562)
22 กรกฎาคม 2562

------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิถุนายน 2562

-----------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงจอดรถ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิถุนายน 2562

-----------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พฤษภาคม 2562

-----------------------------------------

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
24 พฤษภาคม 2562

-----------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อเติมโรงจอดรถ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 พฤษภาคม 2562

-----------------------------------------

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างต่อเติมโรงจอดรถ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
1
7 พฤษภาคม 2562

-----------------------------------------

ร่างขอบเขตงาน TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จำนวน 16 รายการ
13 พฤษภาคม 2562

------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-----------------------------------------

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 16 รายการ ที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-----------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562)
29 เมษายน 2562

------------------------------------------

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน 2562

------------------------------------------

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 (ปูกระเบื้อง) และปรับปรุงอาคารดาดฟ้า ชั้น 7 (ทำระบบกันซึม) สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1
8 มีนาคม 2562
---------------------------------------------